Arrendeanbud för betesmark mellan Skanör och Ljunghusen

Vellinge kommun annonserar nu ut ett markområde på ungefär 90 hektar för betesmark. Området ligger mellan Skanör och Ljunghusen och består av öppen mark, sly och skogspartier.

Området som avses visas med den gröna markeringen på kartan ovan.

Underhållet på området är till stora delar eftersatt, vilket innebär att inhägnaden kan vara bristfällig och betesmarken förväxt.

Anbudet ska innehålla:

Beskrivning av verksamheten

Förslag på årlig arrendeavgift

Förslag på arrendetid

Anbud skall sändas i förslutet kuvert till:

Tillväxtavdelningen

Erik Andersson

Vellinge kommun

235 81 Vellinge

Märk kuvertet: "Anbud – Betesmark"

Anbud skall vara kommunen tillhanda senast 2017-02-28.

Tilldelning av arrendeavtal är undantaget bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud.

Tillträde kan ske så snart kommunen och blivande arrendator är överens.

Kontakt:

Erik Andersson, markförvaltare Vellinge kommun, erik.andersson@vellinge.se, 040-42 56 99

Susanna Isberg, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen, susanna.isberg@lansstyrelsen.se, 010-224 16 12