Etableringsenheten

Etableringsenheten arbetar med etablering och integration. Etablering in på arbetsmarknaden för ungdomar och vuxna som står nära arbetsmarknaden samt etablering in i det svenska samhället för nyanlända.

En överenskommelse har upprättats mellan Vellinge kommun och Arbetsförmedlingen med målsättningen att samverka för att minska ungdomars arbetslöshet. Utifrån denna överenskommelse har Ungdomsteamet bildats. I Ungdomsteamet samverkar arbetsförmedlare, studie – och yrkesvägledare och ungdomscoach. Målgruppen är unga mellan 16 – 24 år som är i behov av hjälp för att planera sin framtid, hitta tillbaka till skolan eller komma ut i arbetslivet. Satsningen är en del av den arbetsmarknadspolitiska insatsen Dua – Delegation för unga till arbete.

DUA/ Nollvisionen (PDF-dokument, 4,1 MB)

Ungdomssatsningen på Skåneleden (PDF-dokument, 286 kB)

Kommunens arbete med etablering och integration av nyanlända familjer

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft i Sverige som innebär att samtliga kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Lagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. För Vellinge kommun innebär detta att man under 2016 har fått 159 anvisade personer för integration och etablering. 2017 är anvisningstalet 159 personer. I kommunen har man antagit en handlingsplan där riktlinjer för hur kommunen arbetar har presenterats.

Handlingsplan för integration 2016-2017

Kommunens utgångspunkt är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget och sina barns liv men att stöd ibland kan behövas temporärt. Vellinge kommuns insatser skall stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället.

Målet med handlingsplanen och etableringen är att nå en så bra integration som möjligt genom:

• Ett inkluderande mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till kommunens och regionens utveckling.

• Att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med

• Att de nyanlända blir en integrerad del av Vellinge kommun.

• Ett ökat samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna.

• Att kommuninvånarna medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang.

• Att systematiskt kvalitetssäkra och följa upp kommunens mottagande och integrationsarbete.

• En ekonomisk hållbarhet.

• Ett inkluderande mottagande som bygger på individens delaktighet i samhället, resurser och förmåga att bli självständig och självförsörjande.

Handlingsplan integration 2016-2017 (PDF-dokument, 2,7 MB)

Uppföljning av Handlingsplan integration 2016-2017 (PDF-dokument, 94 kB)

Vad kan du göra?

I Vellinge Kommun finns det många som vill stötta och hjälpa de nyanlända i sin integrations- och etableringsprocess. Det finns många aktiva ideella organisationer som genom sin verksamhet är en del av en positiv integration för de nyanlända. Följ länkarna nedan för att komma till deras sidor:

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta: