Statistik

På våra statistiksidor kan du hitta fakta om Vellinge kommuns befolkning, bostäder, arbetsmarknad, utbildningsnivå och mycket mer.

Det mesta av statistiken redovisas för hela Vellinge kommun, men en del redovisas även på kommundelsnivå.

Vellinge kommun består av de fyra kommundelarna Vellinge, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo. Med hjälp av kartan till höger under Relaterade dokument kan du få mer information om dessa och vilka områden/tätorter som ingår i respektive kommundel.

Övergripande statistik om kommunen

För en samlad och övergripande information om kommunen och dess invånare ger Statistiska centralbyrån årligen ut broschyren Kommunfakta. Till höger under Relaterade dokument hittar du Kommunfakta 2012 och Kommunfakta barn och familj 2011.

Befolkning

Den 31 december 2012 uppgick antalet kommuninvånare till 33 807 personer. Det innebär att befolkningen i Vellinge kommun ökade med 192 personer under 2012. Antalet födda under året var 256, avlidna 283. 1 695 personer flyttade till kommunen under året medan 1 563 flyttade ut.

Mer detaljerad information om befolkningsutveckling och flyttningar hittar du under Relaterade dokument till höger.

Befolkningsutveckling 1973-2014
År Antal invånare
1973 18 274
1980 23 190
1990 27 876
2000 30 516
2010 33 303
2012 33 615
2013 33 807
2014 34 110
2015 34 263 prognos

Folkmängden har ökat från 18 274 personer år 1973 till 34 310 personer år 2014 - en ökning med 15 536 personer.

Födda och döda, 1974-2014

År

Födda

Döda

Netto

1974

342

133

+209

1980

233

116

+117

1990

334

189

+145

2000

289

219

+70

2010

301

273

+28

2013

310

271

+39

2014 302 268 +34
In- och utflyttningar, 1974-2013

År

Inflyttade

Utflyttade

Netto

1974

3 364

1 176

+2 188

1980

1 198

1 283

-85

1990

1 341

1 277

+64

2000

1 717

1 477

+240

2010

1 640

1 524

+116

2013

1769

1 616

+153

2014

1 658

1 493

+165

Sedan 1981 har flyttningsnettot varit positivt, utom år 1997. Barnfamiljer dominerar bland inflyttarna och bland utflyttarna är det åldersgruppen 19-29 år.

Åldersstruktur i Vellinge kommun, 1990-2014

1990

2014

Ålder

Antal

%

Antal

%

0-5 år  2 205

7,9

2 320 6,8
6-15 år  3 945

14,2

4 680 13,7
16-18 år  1 456

5,2

1 336 3,9
19-24 år  2 208

7,9

2 039 5,9
25-39 år  4 970

17,8

4 187 12,3
40-64 år  9 924

35,6

11 912 34,9
65-79 år  2 555

9,2

6 074 17,8
80-w år  613  2,2  1 562 4,5
Kommuninvånare födda i utlandet, per kontinent, år 2013
Kontinent Antal
Europa utom Norden 950
Norden utom Sverige 850
Asien 309
Nordamerika 151
Sydamerika 76
Afrika 55
Oceanien 18
Övriga 3
Totalt 2 412

Befolkning i kommundelar och tätorter

Folkmängd i kommundelarna 1973 och 2014
Kommundel 1973 2014
Vellinge 5 475 9 129
Månstorp 2 283 2 905
Räng 5 913 15 055
Skanör-Falsterbo 4 603 7 006
Åldersstruktur i kommundelarna 2014
Ålder

Vellinge

Månstorp

Räng

Skanör
Falsterbo

0-5 år 679 235 1 021 384
6-15 år 1 220 407 2 214 839
16-18 år 364 112 605 255
19-24 år 606 167 888 374
25-39 år 1 365 482 1 660 677
40-64 år 3 074 1 076 5 498 2 259
65-79 år 1 454 337 2 531 1 746
80- år 367 89 638 468
Totalt 9 129 2 905 15 055 7 006
Folkmängd i tätorter och byar, 2014
Höllviken: 10 902 Ö Grevie: 603
Ljunghusen: 2 645 V Ingelstad: 711
Rängs sand: 881 Gessie Villastad: 531
Skanör-Falsterbo: 6 889
Vellinge: 6 367
Hököpinge: 1 151

Befolkningsprognos 2015-2029

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas befolkningen öka till cirka 41 000 personer fram till och med år 2029. Detta är en ökning med cirka 7 000 personer.

 • De viktigaste faktorerna bakom den förväntade befolkningsutvecklingen är bostadsbyggandet, befolkningens åldersstruktur och dess flyttningsmönster.
 • Bostadsbyggandet under perioden förväntas uppgå till drygt 3 200 bostäder, inklusive konvertering av fritidshus till året runt-bostäder.
Befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper
Åldersgrupper\år 2015 2018 2029
0-5 år 2 310 2 547 3 182
6-15 år 4 743 4 828 5 756
16-18 år 1 336 1 337 1 477
19-24 år 2 039 1 918 2 260
25-39 år 4 187 4 594 5 791
40-64 år 11 912 12 242 13 324
65-79 år 6 074 6 237 5 717
80- w år 1 562 1 923 3 409
Totalt 34 110 35 666 40 916
Befolkningsutvecklingen i kommundelarna
Kommundelar \ År 2015 2018 2029
Vellinge 9 204 9 843 12 439
Månstorp 2 916 3 147 4 379
Räng 15 069 15 437 16 280
Skanör-Falsterbo 7 060 7 221 7 801

Mer detaljerad information om befolkningsprognosen hittar du under Relaterade dokument till höger.

Bostäder

Nybyggda/ombyggda bostäder 2010-2014 i Vellinge kommun
År Nybyggda småhus Nybyggda flerfamiljshus
2010 78 8
2011 48 61
2012 109 62
2013 88 55
2014 34 0
Totalt
 • I genomsnitt har det byggts 177 bostäder/år under perioden 1974-2011.

2014 fanns det 13 698 bostäder. Av dessa var 11 036 (80 %) småhus och 2 229 (20 %) lägenheter i flerbostadshus.

Förvärvsarbete

Förvärvsarbetande år 2013

Med förvärvsarbetande menas den som bor i Vellinge kommun och vars arbetsplats kan finnas inom eller utom kommunen.

 • Antalet förvärvsarbetande i Vellinge kommun uppgick till ca 15 674 (16 år och äldre)
 • Av de förvärvsarbetande är ungefär hälften kvinnor och hälften män.
 • I åldern 20-64 år förvärvsarbetade totalt 81 % (80 % av kvinnorna och 82 % av männen).

Pendling

Med pendling avses arbetsresor mellan hemkommun och arbetskommun.

In- respektive utpendling, Vellinge kommun

 1985

1990

 2000

 2013

Inpendling

1 304

1 550

2 100

3 413

Utpendling

8 894

10 538

10 501

10 614

Nettopendling

-7 590

-8 988

-8 401

-7 201

Under 2013 pendlade dagligen 10 614 personer ut till arbete i annan kommun och 3 413 personer in till arbete i Vellinge kommun från annan kommun.

Största utpendlingsströmmarna 2011
Till kommun:

Antal utpendlare

Malmö

7 176

Lund

830

Trelleborg

655

Burlöv

236

Svedala

235

Helsingborg

125

Övriga

1 258

Totalt

10 533

 • Nästan 7 200 personer (68 % av samtliga utpendlare) pendlade till arbete i Malmö kommun.
 • Av utpendlarna är 53 % män och 47 % kvinnor.
Största inpendlingsströmmarna 2011
Från kommun: Antal inpendlare
Malmö 1 561
Trelleborg 789
Svedala 150
Lund 136
Lomma 60
Övriga 549
Totalt 3 245
 • Från Malmö kom ca 1 561 personer (48 % av samtliga inpendlare)
 • Av inpendlarna är 53 % män och 47 % kvinnor.

Se även Relaterade dokument Resvaneundersökning 2013 till höger.

Arbetsställen

I Vellinge kommun finns, enligt senast tillgängliga uppgifter, 3 855 arbetsställen inom den privata eller offentliga sektorn. Ett företag eller en organisation kan ha flera arbetsställen i kommunen.

Även mindre verksamheter ingår, som t.ex. att äga en kommersiell fastighet eller verksamhet.

Antal arbetsställen efter bransch, 1993-2007
Bransch \ År 1993 2007 Förändring
1993-2007
Jordbruk 204 335 131
Tillverkning 128 192 64
Byggverksamhet 160 288 128
Handel 461 718 257
Hotell, restaurang 41 75 34
Transporter 122 112 -10
Finansiell verksamhet 22 48 26
Fastighets-/företagstjänster 434 1 315 881
Offentlig förvaltning 5 4 -1
Utbildning 25 122 97
Hälso- och sjukvård 68 155 87
Andra samhälleliga tjänster 128 427 299
Förvärvsarbetande i hushåll 2 0 -2
 • Antalet arbetsställen i kommunen har ökat med 1 930 sedan år 1993, eller med 100 %. Ökningen har främst skett i branscherna fastighets- och företagstjänster, andra samhälleliga tjänster och handel och reparationer.
 • Andelen arbetsställen inom fastighets- och företagstjänster och andra samhälleliga tjänster är dominerande.

Förvärvsinkomster

Befolkningen i Vellinge kommun hade 2009 den näst högsta förvärvsinkomsten per person (20 år eller äldre) av kommunerna nedan. Vellinge kommun placerar sig bland de 10 kommuner i landet som har den högsta genomsnittliga förvärvsinkomsten per person.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Utbildningsnivå

Sammanräknad förvärvsinkomst i 1 000-tal kronor, per person år 2013

Kommun

Kvinnor

Män

Totalt

Staffanstorp

273

370

322

Burlöv

224

279

253

Vellinge

292

430

360

Kävlinge

275

375

325

Lomma

327

488

407

Svedala

262

346

304

Malmö

203

251

227

Lund

236

294

265

Trelleborg

235

300

267

Utbildningsnivå 2014, % av befolkningen i åldern 20-64 år
Utbildningsnivå Vellinge Skåne Riket
Förgymnasial utbildning 7 13 12
Gymnasial utbildning 44 44 46
Eftergymnasial utbildning 48 40 39
Uppgift saknas 1 2 2
Totalt 100 100 100

Kommunfullmäktigeval 1973-2014

Antal ledamöter i kommunfullmäktige utökades efter valet 2010 från 49 till 51. I en kommun med 24 000-36 000 röstberättigade invånare ska antalet ledamöter vara minst 51 enligt bestämmelser i kommunallagen.

Antal mandat i kommunfullmäktige, fördelat per parti
Parti \ År

-73

-76

-79

-82

-85

-88

-91

-94

-98

-02

-06

-10

-14

Moderata
samlingspartiet

15

16

20

24

24

27

30

30

34

33

35

28

26

Centerpartiet

13

11

8

7

6

4

4

4

2

1

1

-

-

Folkpartiet
Liberalerna

4

7

7

3

5

4

4

3

2

4

4

8

7

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

16

15

14

14

12

10

8

10

7

7

6

5

6

Kristdemokraterna

1

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

1

-

Miljöpartiet
de gröna

-

-

-

1

1

3

1

1

1

1

-

2

3

Skånepartiet

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Vellingepartiet

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Vänsterpartiet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sveriges
Pensionärers
Intresseparti - SPI

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

Nya Listan i Vellinge - - - - - - - - - - -

4

3

Sverigedemokraterna - - - - - - - - - - -

3

6

Totalt

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51

51