Statistik

På våra statistiksidor kan du hitta fakta om Vellinge kommuns befolkning, bostäder, arbetsmarknad, utbildningsnivå och mycket mer.

Det mesta av statistiken redovisas för hela Vellinge kommun, men en del redovisas även på kommundelsnivå.

Vellinge kommun består av de fyra kommundelarna Vellinge, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo. Med hjälp av kartan till höger under Relaterade dokument kan du få mer information om dessa och vilka områden/tätorter som ingår i respektive kommundel.

Övergripande statistik om kommunen

För en samlad och övergripande information om kommunen och dess invånare ger Statistiska centralbyrån årligen ut broschyren Kommunfakta. Till höger under Relaterade dokument hittar du Kommunfakta 2012 och Kommunfakta barn och familj 2011.

Befolkning

Den 31 december 2012 uppgick antalet kommuninvånare till 33 615 personer. Det innebär att befolkningen i Vellinge kommun ökade med 105 personer under 2012. Antalet födda under året var 256, avlidna 283. 1 695 personer flyttade till kommunen under året medan 1 563 flyttade ut.

Mer detaljerad information om befolkningsutveckling och flyttningar hittar du under Relaterade dokument till höger.

Befolkningsutveckling 1973-2012
År Antal invånare
1973 18 274
1980 23 190
1990 27 876
2000 30 516
2010 33 303
2012 33 615

Folkmängden har ökat från 18 274 personer år 1973 till 33 615 personer år 2012 - en ökning med 15 341 personer. I medeltal har befolkningen ökat med 393 personer per år!

Födda och döda, 1974-2012

År

Födda

Döda

Netto

1974

342

133

+209

1980

233

116

+117

1990

334

189

+145

2000

289

219

+70

2010

301

273

+28

2012

256

283

-27

Vellinge har haft ett positivt födelsenetto under hela perioden 1974-2010 men blev -3 år 2011 och -27 år 2012

In- och utflyttningar, 1974-2012

År

Inflyttade

Utflyttade

Netto

1974

3 364

1 176

+2 188

1980

1 198

1 283

-85

1990

1 341

1 277

+64

2000

1 717

1 477

+240

2010

1 640

1 524

+116

2012

1695

1 563

+132

Sedan 1981 har flyttningsnettot varit positivt, utom år 1997. Barnfamiljer dominerar bland inflyttarna och bland utflyttarna är det åldersgruppen 19-29 år.

Åldersstruktur i Vellinge kommun, 1990-2012

1990

2012

Ålder

Antal

%

Antal

%

0-5 år  2 205

7,9

2 305 6,9
6-15 år  3 945

14,2

4 576 13,6
16-18 år  1 456

5,2

1 420 4,2
19-24 år  2 208

7,9

2 046 6,1
25-39 år  4 970

17,8

4 253 12,7
40-64 år  9 924

35,6

11 849 35,2
65-79 år  2 555

9,2

5 673 16,9
80-w år  613  2,2  1 493 4,4
Kommuninvånare födda i utlandet, per kontinent, år 2010
Kontinent Antal
Europa 1 881
därav Norden 847
Asien 273
Nordamerika 128
Sydamerika 77
Afrika 51
Oceanien 16
Övriga 11
Totalt 2 437

Befolkning i kommundelar och tätorter

Folkmängd i kommundelarna 1973 och 2012
Kommundel 1973 2012
Vellinge 5 475 8 991
Månstorp 2 283 2 887
Räng 5 913 14 794
Skanör-Falsterbo 4 603 6 932
Åldersstruktur i kommundelarna 2012
Ålder

Vellinge

Månstorp

Räng

Skanör
Falsterbo

0-5 år 666 238 1 016 385
6-15 år 1 175 408 2 171 822
16-18 år 389 114 652 265
19-24 år 598 190 861 396
25-39 år 1 361 459 1 740 690
40-64 år 3 073 1 065 5 413 2 291
65-79 år 1 367 335 2 349 1 622
80- år 362 78 592 461
Totalt 8 991 2 887 14 794 6 932
Folkmängd i tätorter och byar, 2012
Höllviken: 10 770 Ö Grevie: 621
Ljunghusen: 2 595 V Ingelstad: 686
Rängs sand: 944 Gessie Villastad: 418
Skanör-Falsterbo: 6 925 Arrie: 207
Vellinge: 6 326 Gessie: 85
Hököpinge: 1 091

Befolkningsprognos 2013-2028

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas befolkningen öka till cirka 41 000 personer fram till och med år 2028. Detta är en ökning med cirka 7 400 personer.

 • De viktigaste faktorerna bakom den förväntade befolkningsutvecklingen är bostadsbyggandet, befolkningens åldersstruktur och dess flyttningsmönster.
 • Bostadsbyggandet under perioden förväntas uppgå till drygt 3 400 bostäder, inklusive konvertering av fritidshus till året runt-bostäder.
Befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper
Åldersgrupper\år 2012 2018 2023 2028
0-5 år 2 305 2 608 3 111 3 129
6-15 år 4 576 4 910 5 075 5 633
16-18 år 1 420 1 371 1 579 1 446
19-24 år 2046 2 095 2 149 2 368
25-39 år 4 253 5 062 6 010 6 129
40-64 år 11 849 12 520 13 087 13 503
65-79 år 5 673 6 228 5 969 5 589
80- w år 1 493 1 876 2 538 3 238
Totalt 33 615 36 670 39 518 41 035
Befolkningsutvecklingen i kommundelarna
Kommundelar \ År 2012 2018 2023 2028
Vellinge 8 991 10 373 11 634 12 008
Månstorp 2 887 3 301 3 799 4274
Räng 14 794 15 382 16 049 16 564
Skanör-Falsterbo 6 932 7 600 8 026 8 168

Mer detaljerad information om befolkningsprognosen hittar du under Relaterade dokument till höger.

Bostäder

Bostadsbyggandet 1974-2011 i Vellinge kommun
Period Antal bostäder
1974-79 1 463
1980-89 1 931
1990-99 1 426
2000-09 1 525
2010-11 195
Totalt 6 540
 • I genomsnitt har det byggts 177 bostäder/år under perioden 1974-2011.
 • År 2011 fanns 13 505 bostäder i kommunen. Av dessa var 11 196 (83%) småhus och 2 309 (17 %) lägenheter i flerbostadshus.
Färdigställda bostäder i kommundelarna, 1974-2010
Kommundel Småhus Flerbostadshus Totalt
Vellinge 1 188 548 1 736
Månstorp 261 0 261
Räng 2 436 496 2 932
Skanör-Falsterbo 1 203 312 1 515
Rest 7 0 7
Totalt 5 095 1 356 6 451
Totalt antal bostäder i kommunen, efter byggnadsår
Period Antal %
-1920 1 400 10,5
1921-40 530 4,0
1941-60 914 6,8
1961-70 2 084 15,6
1971-80 3 310 24,8
1981-90 2 041 15,3
1991-00 1 438 10,8
2001-10 1 486 11,1
Uppgift saknas 142 1,1
Totalt 13 345 100
 • Drygt tre fjärdedelar av bostäderna är byggda efter 1960.
 • Mindre än 10 % av bostäderna ägs av allmännyttan.

Förvärvsarbete

Förvärvsarbetande år 2011

Med förvärvsarbetande menas den som bor i Vellinge kommun och vars arbetsplats kan finnas inom eller utom kommunen.

 • Antalet förvärvsarbetande i Vellinge kommun uppgick till ca 15 468 (16 år och äldre)
 • Av de förvärvsarbetande är ca 49,2 % kvinnor och 50,8 % män
 • I åldern 20-64 år förvärvsarbetade totalt 74 % (73 % av kvinnorna och 75 % av männen).

Pendling

Med pendling avses arbetsresor mellan hemkommun och arbetskommun.

In- respektive utpendling, Vellinge kommun

 1985

1990

 2000

 2011

Inpendling

1 304

1 550

2 100

3 245

Utpendling

8 894

10 538

10 501

10 533

Nettopendling

-7 590

-8 988

-8 401

-7 288

Under 2011 pendlade dagligen 10 533 personer ut till arbete i annan kommun och 3 245 personer in till arbete i Vellinge kommun från annan kommun.

Största utpendlingsströmmarna 2011
Till kommun:

Antal utpendlare

Malmö

7 176

Lund

830

Trelleborg

655

Burlöv

236

Svedala

235

Helsingborg

125

Övriga

1 258

Totalt

10 533

 • Nästan 7 200 personer (68 % av samtliga utpendlare) pendlade till arbete i Malmö kommun.
 • Av utpendlarna är 53 % män och 47 % kvinnor.
Största inpendlingsströmmarna 2011
Från kommun: Antal inpendlare
Malmö 1 561
Trelleborg 789
Svedala 150
Lund 136
Lomma 60
Övriga 549
Totalt 3 245
 • Från Malmö kom ca 1 561 personer (48 % av samtliga inpendlare)
 • Av inpendlarna är 53 % män och 47 % kvinnor.

Se även Relaterade dokument Resvaneundersökning 2013 till höger.

Arbetsställen

I Vellinge kommun finns, enligt senast tillgängliga uppgifter, 3 855 arbetsställen inom den privata eller offentliga sektorn. Ett företag eller en organisation kan ha flera arbetsställen i kommunen.

Även mindre verksamheter ingår, som t.ex. att äga en kommersiell fastighet eller verksamhet.

Antal arbetsställen efter bransch, 1993-2007
Bransch \ År 1993 2007 Förändring
1993-2007
Jordbruk 204 335 131
Tillverkning 128 192 64
Byggverksamhet 160 288 128
Handel 461 718 257
Hotell, restaurang 41 75 34
Transporter 122 112 -10
Finansiell verksamhet 22 48 26
Fastighets-/företagstjänster 434 1 315 881
Offentlig förvaltning 5 4 -1
Utbildning 25 122 97
Hälso- och sjukvård 68 155 87
Andra samhälleliga tjänster 128 427 299
Förvärvsarbetande i hushåll 2 0 -2
 • Antalet arbetsställen i kommunen har ökat med 1 930 sedan år 1993, eller med 100 %. Ökningen har främst skett i branscherna fastighets- och företagstjänster, andra samhälleliga tjänster och handel och reparationer.
 • Andelen arbetsställen inom fastighets- och företagstjänster och andra samhälleliga tjänster är dominerande.

Förvärvsinkomster

Befolkningen i Vellinge kommun hade 2009 den näst högsta förvärvsinkomsten per person (20 år eller äldre) av kommunerna nedan. Vellinge kommun placerar sig bland de 10 kommuner i landet som har den högsta genomsnittliga förvärvsinkomsten per person.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Utbildningsnivå

Sammanräknad förvärvsinkomst i 1 000-tal kronor, per person år 2009

Kommun

Kvinnor

Män

Totalt

Staffanstorp

227,1

325,3

275,6

Burlöv

191,5

255,5

223,3

Vellinge

237,5

380,7

307,5

Kävlinge

223,7

327,0

274,9

Lomma

257,0

410,5

331,0

Svedala

217,7

303,2

260,0

Malmö

181,5

234,4

207,1

Lund

208,9

276,7

242,4

Eslöv

197,1

263,9

230,2

Trelleborg

194,9

264,5

229,2

Utbildningsnivå 2010, % av befolkningen i åldern 20-64 år
Utbildningsnivå Vellinge Skåne Riket
Förgymnasial utbildning 9 14 14
Gymnasial utbildning 45 45 47
Eftergymnasial utbildning 45 38 37
Uppgift saknas 1 3 2
Totalt 100 100 100

Kommunfullmäktigeval 1973-2010

Antal ledamöter i kommunfullmäktige utökades efter valet 2010 från 49 till 51. I en kommun med 24 000-36 000 röstberättigade invånare ska antalet ledamöter vara minst 51 enligt bestämmelser i kommunallagen.

Antal mandat i kommunfullmäktige, fördelat per parti
Parti \ År

-73

-76

-79

-82

-85

-88

-91

-94

-98

-02

-06

-10

Moderata
samlingspartiet

15

16

20

24

24

27

30

30

34

33

35

28

Centerpartiet

13

11

8

7

6

4

4

4

2

1

1

-

Folkpartiet
Liberalerna

4

7

7

3

5

4

4

3

2

4

4

8

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

16

15

14

14

12

10

8

10

7

7

6

5

Kristdemokraterna

1

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

1

Miljöpartiet
de gröna

-

-

-

1

1

3

1

1

1

1

-

2

Skånepartiet

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Vellingepartiet

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Vänsterpartiet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sveriges
Pensionärers
Intresseparti - SPI

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

Nya Listan i Vellinge - - - - - - - - - - -

4

Sverigedemokraterna - - - - - - - - - - -

3

Totalt

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51