Strandskydd

De nya reglerna för strandskyddet innebär bland annat att kommunerna har fått huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Kommunerna har även huvudansvaret för tillsynen inom strandskyddsområdena.

Stränderna har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljön en inspirerande källa till naturupplevelser, avkoppling och aktiviteter, samtidigt som den ger utrymme för en mängd olika miljöer där strandnära djur- och växtarter lever.

Strandskyddets omfattning

Strandskyddet kom till för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.

Regler för strandskydd

Inom strandskyddszonen gäller förbud mot att:

  • uppföra nya byggnader eller ändra dem som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • utöka den privata zonen/hemfridszonen genom att till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnationer
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur, exempelvis bryggor och parkeringsplatser
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Dispens från strandskyddet

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens krävs särskilda skäl och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Det gäller alltid restriktivitet att bevilja dispenser, eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Dispens krävs till exempel för att bygga en brygga eller ett förråd. I Vellinge kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispens.

Om strandskyddsområdet har något annat skydd som naturreservat, kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområde, miljöskyddsområde, biotopskyddsområde, Natura 2 000-område, landskapsbildskyddsområde och vattenskyddsområde är det Länsstyrelsen som beslutar om dispens.

Lagstiftning

De bestämmelser som gäller för strandskydd finns i miljöbalken, kapitel 7, 13-18 §§.