Lov och anmälan

Bygglov. Marklov. Rivningslov. Förhandsbesked. Anmälan.

Frågor om lov

När du ska bygga behöver du söka lov. På den här sidan kan du få en uppfattning om hur ditt ärende hanteras.

Du är välkommen hit för råd och diskussion på våra expeditionstider, gärna innan du påbörjar ditt projekt.

Vad händer med din ansökan?

Vad händer med din ansökan?
Klicka på bilden för en större bild.

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet fattades.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.

Handlingar som behövs för ansökan om lov

 • Två stycken underskrivna ansökningsblanketter
 • Ritningar i tre exemplar
 • Situationsplan i skala 1:500 - ange mått på byggnad och mått till tomtgränser
 • Planritning i skala 1:100 - ange mått
 • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga berörda fasader
 • Tillgänglighet ska redovisas i ansökan
 • Kontrollansvarig
 • Beroende på omfattningen av ärendet, kan det krävas komplettering av de tekniska egenskaperna, samt kontrollplan av kontrollansvarig som då ska vara certifierad eller av byggherren.
 • Vid komplicerade ärenden krävs det istället tekniskt samråd där man redovisar de tekniska egenskaperna tillsammans med kontrollansvarig.

Vid nybyggnad krävs även:

 • Nybyggnadskarta med inritad och måttsatt nybyggnad samt mått till tomtgränser. +-höjder vid byggnadens samtliga hörn. Nybyggnadskarta kan även behövas vid större tillbyggnader eller då byggnaden placeras nära tomtgräns. En nybyggnadskarta är en färskvara och får vara max 1 år gammal när du ansöker om ditt bygglov.

 • Markplaneringsritning med höjder, markbeläggning, biluppställningsplatser (två bilar/fastighet), anordningar för avfall, lek etc samt redovisning av vilka träd som ska fällas, bevaras samt nyplantering.

 • Beskrivning av projektet - användning, utvändiga material, färg (typ och kulör), eventuell påverkan på omgivningen, dagvattenavrinning, parkeringsbehov och parkeringslösning etc.

Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny- eller tillbyggnad.

Om du behöver beställa ritningar, kartor, blanketter m m för att kunna skicka in din ansökan, så kan du skicka din beställning till bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se. Kopiorna debiteras enligt taxa.

Ansökan skickar du till Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge.
Du kan också ansökan om lov via Vellinge kommuns e-tjänsteplattform