Bygglov, tillstånd och lantmäteri

På dessa sidor finns det mesta samlat som rör ditt byggande och boende.

När man ska bygga är det mycket att tänka på, inte minst kontakterna man måste ha med kommunen.

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.
En anmälan är förenat med en kostnad.

Information om när du behöver ansöka om bygglov och mycket annat som är bra att veta finns att läsa i Boverkets informationsbroschyr (PDF-dokument, 960 kB).
Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt Plan- och bygglagen lämnas av Miljö- och Byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.
Oavsett om du får lov, eller kanske ett avslag, så är det förenat med en kostnad.

För bygglov gäller att när alla handlingar är kompletta, meddelas beslut inom tio veckor. Tioveckorsgränsen kan förlängas till tjugo veckor vid behov.
För anmälan finns ingen sådan tidsgräns.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen har expeditions- och telefontid vardagar klockan 10-12 samt tisdagar även klockan 16-18.
Under expeditions- och telefontid finns alltid någon handläggare tillgänglig.

Kontaktuppgifter till Miljö- och byggnadsavdelningen

Ansökan (PDF-dokument, 474 kB) skickar du till Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge.


Skicka meddelande till Lena J Carlsson