Bygglov, tillstånd och lantmäteri

På dessa sidor finns det mesta samlat som rör ditt byggande och boende.

När man ska bygga är det mycket att tänka på, inte minst kontakterna man måste ha med kommunen.

Bygglov behövs om du vill bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning.
Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt Plan- och bygglagen lämnas av Miljö- och Byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.
Oavsett om du får lov, eller kanske ett avslag, så är det förenat med en kostnad.

När alla handlingar är kompletta, meddelas beslut inom tio veckor. Tioveckorsgränsen kan förlängas till tjugo veckor vid behov.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen har expeditions- och telefontid vardagar klockan 10-12 samt tisdagar även klockan 16-18.
Under expeditions- och telefontid finns alltid någon handläggare tillgänglig.

Kontaktuppgifter till Miljö- och byggnadsavdelningen

Ansökan (PDF-dokument, 474 kB) skickar du till Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge.


Skicka meddelande till Lena J Carlsson