Boendemiljö

Många av de problem med boendemiljön som kan uppstå kan lösas ganska enkelt genom att tala med fastighetsägaren. Hjälper det inte kan du vända dig till Miljö- och byggnadsavdelningen.

Fukt och mögel, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker i en bostad. Till ett gott boende hör också exempelvis en lagom temperatur.

På denna sida kan du läsa mer om

Mer information om innemiljö finns också på Socialstyrelsens webbplats.

Allergi

Allergierna uppkommer i ett samspel mellan arv och miljö. De sista decennierna har allergierna fördubblats. Allergi och annan överkänslighet är nu vår mest omfattande folksjukdom hos barn och ungdomar. Mer än vart tredje skolbarn är drabbat av någon form av allergisk sjukdom.

Man skiljer på allergi, överkänslighet och intolerans. Vid alla tre tillstånden handlar det om att kroppen reagerar på ämnen, allergener, som människor vanligen tål. Ibland kan det räcka med minimala doser eller till och med lukten av något ämne för att utlösa en reaktion.

Några faktorer inomhus som påverkar personer med astma, allergi eller annan överkänslighet är till exempel tobaksrök, inomhusföroreningar, "sjuka hus", industriutsläpp, bilavgaser, parfym, doftande växter. Människor kan även drabbas av allergier, överkänslighet och/eller intolerans mot livsmedel, insektstick eller läkemedel. Åtgärder mot olika miljöfaktorer kan leda till minskade allergiproblem.

Allergi, överkänslighet och intolerans kan ge samma symtom, men det finns viktiga skillnader som är avgörande för bland annat behandling och medicinering. Olika allvarliga eller mindre allvarliga reaktioner som kan utlösas av allergener är medvetslöshet, astmaanfall med andningsbesvär, ögon- och näsbesvär, eksem med mera.

Fukt och mögel

Fukt är en av de viktigaste förutsättningarna för onormal tillväxt av mikroorganismer (till exempel mögel, bakterier och kvalster) i byggnader.

Det är vanligt att människor, som vistas i fuktiga hus, upplever irritation i hud och slemhinnor i luftvägarna och ögonen eller en känsla av andnöd och hosta. Sambanden mellan hälsoeffekter och exponering för mikroorganismer är ännu inte helt klarlagda. Det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Barn kan vara speciellt känsliga.

Minska risken för fuktskador och i förlängningen av angrepp av mögel och andra mikroorganismer genom att se till att ventilationen fungerar - håll ventiler öppna och rengör dem ofta. Det är också viktigt att förebygga och åtgärda fuktskador som beror på läckage utifrån.

Vid en fuktskada kan du, om du äger din egen fastighet, vända dig till en fuktkonsult som kan hjälpa dig med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Radon

Radon är en naturligt förekommande gas som kan vara hälsofarlig. Radongashalten i luft anges i enheten Bequerel per kubikmeter, Bq/m³. Riksdagen har satt som mål att alla bostäder ska ha en radonhalt under 200 Bq/m³ som årsmedelvärde år 2020.

Boverket har samlat information om radon på Radonguiden. Där förklaras bland annat vilka hälsoriskerna är med radon, varifrån och hur radonet kan komma in i våra bostäder, hur radonhalten mäts och hur en förhöjd radonhalt kan åtgärdas. Det radonbidrag som kan sökas för sanering av radon och de villkor som gäller beskrivs också.

Boverket uppskattar att det finns cirka 250 000 småhus och 75 000 lägenheter i Sverige som har förhöjda halter av radon, det vill säga över 200 Bq/m3. Vintern 2009/2010 mättes 2 % av småhusen i Vellinge kommun och av dessa hade 12 % en förhöjd radonhalt.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att cirka 500 av de omkring 3 000 årliga fallen av lungcancer i Sverige orsakas av radon. 90 procent av dessa är rökare.

Det är lätt att mäta radonhalten och saneringsåtgärder kan alltid få ner radonhalten under riktvärdet. Läs mer på Radonguiden.

Skadedjur

Miljö- och byggnadsavdelningen kan tyvärr inte hjälpa den som drabbas av objudna gäster såsom skadeinsekter, smågnagare eller andra skadedjur.

Bor du i villa bör du kontakta ditt försäkringsbolag eller något skadedjurssanerande företag, se Gula Sidorna under rubriken Sanering.

I flerfamiljshus ska du prata med fastighetsägaren eller hyresvärden.